محمد هادی آریائی منفرد
محمد هادی آریائی منفرد

محمد هادی آریائی منفرد

دانشکده: مهندسی چوب و کاغذ

رتبه علمی: استاديار

گروه آموزشی: صنایع خمیر و کاغذ

پست الكترونيكي: Aryaie(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 20413
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان