وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن علمی مهندسی چوب و کاغذ ایران ایران - تهران 1387 ادامه دارد 


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

نام انجمنكشورسمتتاريخ
ازتا
انجمن بازیافت کاغذ و محصولات سلولزی ایران عضو هیات مدیره 1387 ادامه دارد 


خدمات به انجمن علمي يا نشرياتاین خدمات شامل سردبيري - عضو هيات تحريريه - نقاد - داور - مشاور و... می باشد.

نام انجمن علمي يا نشريهسمت يا نوع خدمتتاريخ
ازتا
سازمان مردم نهاد بازیافت کاغذ، چوب و محصولات سلولزی عضو هیات رئیسه 1388 ادامه دارد 
مجله پژوهش های علوم و فنآوری چوب و جنگل  داور  1397 ادامه دارد 
Bioresources داوری مقالات 1392 ادامه دارد 


عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

نام دورهتاريخ تصويب دوره
مسئول راه اندازی رشته مهندسی چاپ و بسته بندی سلولزی 1396 


راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

عنوانميزان مشاركتتاريخ راه اندازي
مسئول راه اندازی رشته مهندسی چاپ و بسته بندی 100 % 1394 


  بازديد : 20678
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان