وبگاه شخصی محمد هادی آریائی منفرد

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
طرح های تحقیقاتی

عنوانمجریهمکارانسالشناسهمحل اجرانوع
طرح مطالعاتی امکان سنجی تولید فورفورال از ضایعات کشاورزی علیرضا شاکری عبدا... بریمانی و محمد هادی آریایی منفرد  1389  وزارت صنایع و معادن سازمان صنایع کوچک و شهرک¬های  ملی 
طرح تحقیقاتی بررسی ویژگی¬های آناتومیکی و مورفولوژیکی چوب گونه Ammodendron Persicum محمدهادی آریائی منفرد   حسین توکلی و حسین حسین خانی 1390  سازمان جنگل ها و مراتع کشور ملی 
طرح تحقیقاتی بررسی ترکیبات استخراجی چوب گونه Ammodendron Persicum با دستگاه GC-MS علیرضا شاکری محمد هادی آریائی منفرد 1391  دانشگاه گلستان ملی 
مطالعه اثر کهنه شدن تسریع شده بر ویژگی-های نوری خمیر مرکب¬زدایی آنزیمی حاصل از روزنامه¬های باطله علی قاسمیان محمد هادی آریائی منفرد در حال انجام  صندوق حمایت از پژوهش گران کشور ملی 
بررسی ویژگی مواد چسبناک از نوع چسب حساس به فشار و کنترل آنزیمی آنها در خمیر کاغذ OCC حسین رسالتی محمد هادی آریائی منفرد در حال انجام  صندوق حمایت از پژوهش گران کشور ملی 


  بازديد : 20684
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان